ATELIER TSUNAMI Služby Nabízené služby

Nabízené služby

 • urbanistické studie a zpracování územně plánovací dokumentace
 • architektonické studie (situace, dispoziční, provozní a hmotové řešení staveb)
 • průzkumy a speciální studie (hluková, rozptylová atd.)
 • projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • projekty pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)
 • projektovou dokumentaci pro provedení stavby (realizační dokumentace)
 • propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet
 • dokumentaci skutečného provedení stavby
 • autorský dozor projektanta
 • výkon inženýrské činnosti
 • výkon technického dozoru investora
 • projekty interiérů
 • vizualizace a 3D zpracování návrhů staveb, zákresy do fotografií, počítačové animace
 • organizaci a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
 • zajištění kolaudace stavby
 • doplňující činnosti – geodetické práce, zaměření a digitalizace stávajícího stavu, odborné překlady (angličtina, němčina, španělština)